Potamogetonaceae : Họ Rong mái chèo

Họ Rong mái chèo Potamogetonaceae có khoảng 8 loài ở Việt Nam tất cả đều là cỏ thủy sinh. Họ cây này tôi chỉ mới gặp có 1 loài :1. Potamogeton nodosus Poiret :  Giang thảo phân đốt, Giang thảo nốt

Cây gặp ở Bàu Trắng – Bình Thuận


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *