Meliaceae : Họ Xoan

Họ Xoan Meliaceae có khoảng 85 loài cây ở Việt Nam, đa số là cây rừng. Sau đây là một số loài cây tôi có gặp:1. Aglaia duperreana Pierre : Ngâu, Ngâu ta2. Aglaia spectabilis (Miq.) Jain et Bennet. : Dái ngựa nước, Gội nếp, Gội đỏ,  Gội tía


3. Aphanamixis polystachya (Wall.) Parker Gội nước


4. Azadirachta indica Juss. : Sầu đâu, Neem Tree 

Cây Sầu đâu lá chỉ có 1 lần kép (phân biệt cây Xoan lá 2-3 lần kép)


5. Dysoxylum loureiri Pierre : Huỳnh đàn

Cây Huỳnh đàn này ở cạnh cửa Ngọ môn Huế


6. Khaya senegalensis (Desr.) A. Juss. : Xà cừ, Sọ khỉ


7. Melia azedarach L. : Xoan, Xoan ta, Sầu đông


8. Swietenia macrophylla King : Dái ngựa, Nhạc ngựa


9. Toona sinensis (A. Jussieu) M. Roemer : Tông dù


10. Xylocarpus granatum Koen. : Su ổi, Xương cá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *