Poaceae – Part2: họ Hòa thảo, nhóm họ phụ Pooideae

Poaceae – Part2

Họ Hòa thảo Poaceae (hay Gramineae) có gần cả ngàn loài ở VN, trong đó có rất nhiều họ phụ, chủ yếu là Bambusoideae, Pooideae, Panicoideae. Trong bài này chỉ trình bày ra các cây nhóm Pooideae mà tôi sưu tập được.

1.  Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

hoa nhìn gần

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

2.  Aristida culionis Pilg.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Bois

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

hoa nhìn gần

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

3. Aristida cumingiana Trin. & Rupr. : Cỏ Hồng, Ba chia Cuming

Cỏ Hồng ở Dankia Đà Lạt

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa
Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

4.  Centhotheca longilamina Ohwi.  :  Cỏ Móc lá dài

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

hạt có những lông móc cứng

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

5.  Chloris barbata Sw.  : cỏ Mật, cỏ Lục lông
Loài cỏ thường gặp khắp nơi

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansahoa nhìn gần

Aristida balansae Henrard.  :  Cỏ Lông rồng, Ba chia Balansa

6.  Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon  :  Cỏ Chỉ, cỏ Gà, Bermuda Grass

hoa

Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon  :  Cỏ Chỉ, cỏ Gà, Bermuda Grass


7.  Dactyloctenium aegyptiacum (L.) Willd.  :  cỏ Chân gà

Dactyloctenium aegyptiacum (L.) Willd.  :  cỏ Chân gà

hoa

Dactyloctenium aegyptiacum (L.) Willd.  :  cỏ Chân gà

8.  Eleusine indica (L.) Gaertn.  :  cỏ Mần trầu

Eleusine indica (L.) Gaertn.  :  cỏ Mần trầu

hoa

Eleusine indica (L.) Gaertn.  :  cỏ Mần trầu

9.  Eleusine coracana (L.) Gaertn.  : Kê chân vịt, cỏ Mần trầu voi

Eleusine coracana (L.) Gaertn.  : Kê chân vịt, cỏ Mần trầu voi

hoa

Eleusine coracana (L.) Gaertn.  : Kê chân vịt, cỏ Mần trầu voi

10.  Eragrostis atrovirens (Desv.) Trin ex Steud.  :  cỏ Tình thảo trở đen

Eleusine coracana (L.) Gaertn.  : Kê chân vịt, cỏ Mần trầu voi

hoa

Eleusine coracana (L.) Gaertn.  : Kê chân vịt, cỏ Mần trầu voi


11.  Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lututi.  :  cỏ Tình thảo hôi,  Cỏ bông lớn

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lututi.  :  cỏ Tình thảo hôi,  Cỏ bông lớn

hoa

Eragrostis cilianensis (All.) Vignolo-Lututi.  :  cỏ Tình thảo hôi,  Cỏ bông lớn

12.  Eragrostis elongata  (Willd.) Jacq.  :  cỏ Tình thảo dài, Cỏ bông dài

Eragrostis elongata  (Willd.) Jacq.  :  cỏ Tình thảo dài, Cỏ bông dài

hoa

Eragrostis elongata  (Willd.) Jacq.  :  cỏ Tình thảo dài, Cỏ bông dài

13.  Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

hoa rất nhỏ

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

14.  Eragrostis tenella (L.) P. Beauv. ex Roem. & Sch.  :  Cỏ Tình thảo mảnh, Cỏ bông trắng

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

hoa 

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

15.  Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud.  :  cỏ Tình thảo đỏ, Cỏ bông tía

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

hoa

Eragrostis japonica (Thunb.) Trin.  :  cỏ Tình thảo Nhật Bản, Cỏ bông Nhật

16.  Hordeum vulgare L.  :  Lúa Mạch, Đại mạch

Hordeum vulgare L.  :  Lúa Mạch, Đại mạch

hoa

Hordeum vulgare L.  :  Lúa Mạch, Đại mạch

17.  Leptochloa chinensis (L.) Nees.  :  Cỏ Đuôi phượng Trung quốc, Mảnh hòa Trung quốc

Leptochloa chinensis (L.) Nees.  :  Cỏ Đuôi phượng Trung quốc, Mảnh hòa Trung quốc

hoa

Leptochloa chinensis (L.) Nees.  :  Cỏ Đuôi phượng Trung quốc, Mảnh hòa Trung quốc

18.  Leptochloa fusca (L.) Kunth. subsp. uninervia (J.Presl.) N. Snow.  :  Cỏ Đuôi phượng, Mảnh hoà

Leptochloa fusca (L.) Kunth. subsp. uninervia (J.Presl.) N. Snow.  :  Cỏ Đuôi phượng, Mảnh hoà

hoa

Leptochloa fusca (L.) Kunth. subsp. uninervia (J.Presl.) N. Snow.  :  Cỏ Đuôi phượng, Mảnh hoà

phóng to hoa

Leptochloa fusca (L.) Kunth. subsp. uninervia (J.Presl.) N. Snow.  :  Cỏ Đuôi phượng, Mảnh hoà

19.  Lophatherum gracile Brongn.  :  Đạm trúc diệp, cỏ Củ, Đỉnh bản mảnh

Lophatherum gracile Brongn.  :  Đạm trúc diệp, cỏ Củ, Đỉnh bản mảnh

hoa

Lophatherum gracile Brongn.  :  Đạm trúc diệp, cỏ Củ, Đỉnh bản mảnh

20.  Neyraudia arundinacea (L.) Henr.  :  Sậy khô nhỏ

Neyraudia arundinacea (L.) Henr.  :  Sậy khô nhỏ
Neyraudia arundinacea (L.) Henr.  :  Sậy khô nhỏ

21.  Neyraudia reynaudiana (Kunth.) Keng ex Hitche.  :  Sậy khô

Neyraudia reynaudiana (Kunth.) Keng ex Hitche.  :  Sậy khô

hoa 

Neyraudia reynaudiana (Kunth.) Keng ex Hitche.  :  Sậy khô

22.  Phragmites vallatoria (L.) Veldk.  : cây Sậy, Sậy nước

Phragmites vallatoria (L.) Veldk.  : cây Sậy, Sậy nước

hoa

Phragmites vallatoria (L.) Veldk.  : cây Sậy, Sậy nước

23.  Poa annua L.

Poa annua L

hoa

Poa annua L

24.  Sporobolus diander P. Beau.  :  Xạ tử lưỡng hùng

Sporobolus diander P. Beau.  :  Xạ tử lưỡng hùng

hoa

Sporobolus diander P. Beau.  :  Xạ tử lưỡng hùng

25.  Sporobolus fertilis (Steud.) W.D. Clayton. , S. indicus (L.) R. Br.  : Cỏ Lông công, Xạ tử thụ

Sporobolus fertilis (Steud.) W.D. Clayton. , S. indicus (L.) R. Br.  : Cỏ Lông công, Xạ tử thụ

hoa 

Sporobolus fertilis (Steud.) W.D. Clayton. , S. indicus (L.) R. Br.  : Cỏ Lông công, Xạ tử thụ

26.  Sporobolus tenuissimus (Schr.) O. Ktze. :  Cỏ Trứng rận

Sporobolus tenuissimus (Schr.) O. Ktze. :  Cỏ Trứng rận

hoa

Sporobolus tenuissimus (Schr.) O. Ktze. :  Cỏ Trứng rận

27.  Thysanolaena maxima (Roxb.) O. Ktze.  :  cỏ Đót, cỏ Chít

hysanolaena maxima (Roxb.) O. Ktze.  :  cỏ Đót, cỏ Chít

hoa

hysanolaena maxima (Roxb.) O. Ktze.  :  cỏ Đót, cỏ Chít

28.  Zoysia tenuifolia Willd. ex Thiele.  :  Cỏ Nỉ, cỏ Lông heo
Loài cỏ trồng làm khảm cỏ, trồng xen trong đá lót lối đi

oysia tenuifolia Willd. ex Thiele.  :  Cỏ Nỉ, cỏ Lông heo

Xem thêm: DANH SÁCH HỌ THỰC VẬT

Tácgiả: Hải Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *