NỘI DUNG CHÍNH SẼ TRÌNH BÀY

lịch vạn sự excel

LỊCH VẠN SỰ EXCEL

Lịch vạn sự chạy trên excel công phu. Có thể dùng để:

  • Xem ngày tháng tốt
  • Ứng dụng sản xuất (nông nhgiệp, thủy sản, hằng hải)
  • Ứng dụng tính toán tâm linh

Tác giả: Trần Tứ Liêm

DOWNLOAD DOWNLOAD LỊCH 2024

Khám phá: